پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب و بسته بندی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1-ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﭼﺎپ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎداﺳﻼﻣﻲ و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ 2- اراﺋﻪ ﻃﺮح رﻧﮕﻲ درﻛﺎﻏﺬ A4و ﻳﺎ اﺻﻞ در دوﻧﺴﺨﻪ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮواﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 3- آﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ وآﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ 4- ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ از وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ 5-ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﻳﺸﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 6-داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ 7-اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ درﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﻈﺮ -ﺗﺤﺖ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ-ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ 8-اراﺋﻪ ﻣﺪارک اداره ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ وارداﺗﻲ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده 13 آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 28853/ت435ﻫ مورخ 1371 مصوب هیات وزیران و شیوه نامه جدید کارهای چاپی غیر ار کتاب مورخ خرداد 1378 مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستوالعمل چاپ کارهای غیر از کتاب مورخ 1377/12/28 به تصویب وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی رسید .)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

1-ارائه درخواست به همراه دو نمونه از طرحها
2-دریافت و ثبت درخواست
3-بررسی و اقدامات کارشناسی
4-امضای مجوز-درصورت تایید کارشناسی-
5-مهر نمونه طرحها وتحویل یک نسخه ار آن به متقاضی
6-دریافت مجوز