پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته
آدرس وبگاه http://culture.farhang.gov.ir/publication
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ 2- ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ 3-ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 4-ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ- ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- 5-ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3×4 6-ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 7- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 8- اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎری، ﻣﻜﻔﻲ وﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1-ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 2-ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
قوانین و مقررات بالادستی (بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره 435ﻫ28853/ت مورخ 1371 مصوب هیات وزیران)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

پروانة تأسیس وبهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

1-درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
2- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭼﺎپ
3- ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺻﻞ آن و ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
4-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼمﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻲ از اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ
5- ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
6- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺳﺠﻞﻛﻴﻔﺮی و اﺗﺤﺎدﻳﻪ
7- ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
8-اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
9- درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
10-ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ازﺣﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﻧﺎﺟﺎ
11-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
12-ﺻﺪور ﻣﻮاﻗﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﭘﺲاز درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺮاﺳﺖ
13- درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ