پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه نشر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز: 1. ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ 3×4 2. اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 3. اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ 4. اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن 5. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻔﺮادی 6. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺘﺸﺎرات 7. ﺗﺬﻛﺮ : ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ: 1. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 2. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
قوانین و مقررات بالادستی بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب جلسات 147-148-149مورخ 6.و13و 20 اردیبهشت 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی مورخ 84/9/1 و شیوه نامه اجرایی صدورپرو انه نشرمورخ 86/8/29 هر دو مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز نشر و چاپ کتاب

1-اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻻزم
2-ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
3-ﺑﺮرﺳﻲ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
4-ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ
5- ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه وارﺳﺎل ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺎت
6-ﻃﺮح در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮﻛﺘﺎب
7-اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻠﺴﺎتﻫﻴﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
8-درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲﺑﺮای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم و اراﺋﻪﻧﺸﺎﻧﻲ
9- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم و اﻋﻼمﻧﺸﺎﻧﻲ
10- ارﺳﺎل ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪﻣﺮﻛﺰ
11- ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎم اﻧﺘﺸﺎرات
12-ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ وﺛﺒﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه
13-ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
14-درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺸﺮ