پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز تاسیس رشته و دانشگاه
آدرس وبگاه http://dpli.ir/aorXKs
نام دستگاه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین • دانشگاههای کشور
مدارک لازم درخواست و تکمیل مدارک و مراجعه به پرتال
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات شورای آموزشی وزارت عتف آییننامهتاسیسرشتهودانشگاه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی( مانند وبگاه دستگاه)

مجوز تاسیس رشته و دانشگاه در این خدمت صادر می گردد. این درخواستها با استناد به رای کمیته های تخصصی و با توجه به بازدیدها و ارزیابی وزارت عتف و بررسی مدارک انجام می گیرد.مواد درسی مجاز برای تدریس در یک رشته دانشگاهی به استناد مصوبات تایید شده در مقطع مشابه در یک دانشگاه دیگر و یا با تایید اعضای تخصصی کمیته تصمیم گیری مورد تایید قرار می گیرد.

1. درخواست و ارایه مدارک 2. تشکیل کمیته و بررسی 3. صدور مجوز