پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم آبیاری
آدرس وبگاه http://dpli.ir/uqLQqG
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های تولید کننده لوازم و تجهیزات آبیاری
مدارک لازم 2- تکمیل فرم اظهارنامه .
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف معاونت آب و خاک و صنایع
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(نبودزیرساخت ارتباطی مناسب)

فرآیند صدور مجوز عرضه محصولات برای تولید کنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری

1- ارائه درخواست به همراه مدرک و مستندات به دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری 2- بررسی مدارک توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری 3- صدور مجوز عرضه لوازم آبیاری برای شرکت