پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تامین و تولید بذر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین شرکتهای تولید کننده بذر شرکتهای تامین کننده بذر
مدارک لازم مالکیت زمین-تائید کمیته بذر استان-مدارک شناسایی-تائید کمیته فنی بذر کشور-تائید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال- تائید سهمیه اختصاصی سالانه توسط کمیته فنی استان
قوانین و مقررات بالادستی قانون بودجه سنواتی- ماده 143 و 145 قانون برنامه پنجم قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/82 و آیین نامه اجرایی به شماره 201111/ت37471/ک مورخ 12/11/86
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

به منظور تولید محصولات زراعی هر ساله نیاز به 5/1 میلیون تن بذر می باشد.برای تحقق این امر 20 شرکت تولید کننده بذر مجوز فعالیت دارند.میزان یک سوم بذر توسط شرکت های مذکور تهیه می شود و مابقی توسط کشاورزان پیشرو تهیه و تدارک می گردد.انتخاب شرکتهای مجاز تولید کننده بر اساس قوانین بذر و از فعالیتهای حاکمیتی می باشد.

1-فرآیند درخواست تولید بذر: شرکتهای تولید کننده بر اساس دستورالعمل مدارک خود را ارائه داده و آمادگی برای تولید بذر را اعلام می کنند
2-تعیین صلاحیت متقاضی: بر مبنای مجوزهای موسسات تحقیقاتی صلاحیت شرکت تعیین می شود.در تعیین صلاحیت سوابق اجرائی شرکت در سالهای قبل نیز بررسی شده و تقاضای تولید با سهمیه تولیدی ابلاغ شده به استان /شهرستان مطابقت می یابد
3-عقد قرارداد: قرارداد با فرمت خاص فیمابین شرکت و سازمان مدیریت انعقاد می گردد.موسسات تحقیقاتی بعنوان ناظر تولید و تامین کننده بذر مادری در قرارداد ذکر می شوند
4-اجرای عملیات نظارت: در طول دوره تولید بذر موسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و کارشناسان سازمان بر امر تولید بذور نظارت خواهند داشت.
5-تولید بذر و حمل: بر اساس عملکرد تولید بذر و نیاز استان/شهرستان های مختلف بذر تولید شده به کشاورزان تحویل می شود.