پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه خدمات از طریق صندوق های ملی، حمایت از سرمایه گذاری به تشکل های غیردولتی در حوزه باغبانی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین تولیدکنندگان، تشکلهای ملی غیردولتی حوزه باغبانی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی، عضویت تعاونی افراد حقوقی : اساسنامه و جواز تاسیس تشکل ملی غیردولتی
قوانین و مقررات بالادستی بند ی ماده 143 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می شود و این صندوق ها ارائه تسهیلات کم بهره به اعضای خود در شرکتهای تعاونی می دهند.

1- تشکیل صندوق ملی محصولات حمایت از سرمایه گذاری
2-ارائه تسهیلات کم بهره به اعضای شرکت های تعاونی عضو صندوق فعالان حوزه
3-پرداخت یارانه بخش باغبانی به باغبانی عضو صندوق