پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه دستگاههای اجرایی
مدارک لازم 1-موافقت بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی، 2-تصویر چارت تشکیلاتی مصوب جهت خرید خودرو، 3- تصویر کامل موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و برای شرکتها تصویر کامل صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، 3-تاییدیه مالی(خریدها) 4- اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اتومبیلهای مورد درخواست برای فروش به همراه درصد استهلاک و قابلیت شماره گذاری یا اوراقی بودن آنها
قوانین و مقررات بالادستی 1-آیین نامه اجرایی موارد 1و3 لایحه قانونی نحوه استفاده ازاتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زائد، 2-رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سالانه، 3– ماده 30 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت، 4-مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتوموبیلهای دولتی، 5-قانون محاس
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-ارسال پستی

به منظور خرید، فروش یا انتقال خودرو، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده 2 با رعایت مقررات مربوطه در ارائه مدارک لازم اقدام نماید. بدین منظور پس از اخذ نامه دستگاه اجرایی به امضاء بالاترین مقام مجاز مبنی بر درخواست خرید، فروش و انتقال خودرو، نسبت به صدور دعوتنامه جهت شرکت در کمیسیون ماده 2 و تعیین زمان ارئه مدارک درخواستی قبل از تشکیل کمیسیون اقدام می گردد. در مرحله بعد مستندات و مدارک مربوطه رسیدگی می شود. بعد از محرز شدن تکمیل مدارک و مستندات و پس از تشکیل کمیسیون ماده 2، کنترل آمار و ساماندهی امور خودروهای دستگاههای اجرایی توسط این کمیسیون انجام می گردد. سپس با بررسی های انجام شده و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مجوز کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مبنی بر موافت با درخواست خرید، فروش و انتقال صادر می گردد و در آخرین مرحله صورتجلسه کمیسیون به دستگاه اجرایی ابلاغ می گردد.

1- دریافت نامه درخوات و بررسی مدارک
2- کنترل آمار و ساماندهی امور خودروهای دستگاههای اجرایی
3- صدور مجوز کمیسیون ماده 2
4- ابلاغ صورتجلسه کمیسیون به دستگاه اجرایی