پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز تغییر کاربری اراضی طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان امور اراضی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران و مجریان طرح های کشاورزی
مدارک لازم قولنامه و تعهدنامه، سند مالکیت مشاعی، کپی شناسنامه و کارت ملی، موافقت نامه اصولی و مجوزهای مربوطه
قوانین و مقررات بالادستی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها و اصلاحیه¬های بعدی آن، دستورالعمل شماره 59879/ت مورخ 19/4/1386 هیات وزیران: «دستورالعمل ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها»، ابلاغیه شماره 28200/020 مورخ 8/8/1386 و شماره 30523/020 مورخ 26/8/138
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

صدور مجوز تغییر کاربری طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی می باشد

صدور موافقت¬نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره 4ماده 1 قانون (طرح های کشاورزی)
صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون (طرح های خدماتی، سرمایه ای، فرهنگی و عمومی و....)
ابطال موافقت نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون
تغییر در موافقت نامه و مجوزهای صادره
تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری
تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری (موضوع کمیسیون تبصره 7 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی )
تشخیص نوعیت اراضی
جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز
سامانه 131 حفاظت از اراضی ملی و دولتی