پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی
آدرس وبگاه https://gsi.ir/fa/gsiMuseum
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی
نام دستگاه مادر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین بخش خصوصی, شرکت ها , نهادها, سازمان ها, دانشجویان, پزوهشکران, مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری, بیمه, کسب و کار
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص, تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به نقش حاکمیتی سازمان زمین ¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور در انجام بررسی¬هاس زمین¬شناسی و اکتشافی و لزوم حفظ مستندات تخصصی در قالب ایجاد موزه¬ها و پارک موزه¬های تخصصی این خدمت ایجاد شده است. دامنه ارائه این خدمت شامل بازدید از موزه¬های تخصصی علوم زمین، پارک موزه¬ها و ارائه خدمات تخصصی موزه¬ای خواهد بود.

G2C دولت به مردم