پرش به محتوای اصلی

ارائه تائیدیه تاسیس تشکل های امور جنگل،مرتع و آبخیزداری

عنوان خدمات ارائه تائیدیه تاسیس تشکل های امور جنگل،مرتع و آبخیزداری
آدرس وبگاه www.frw.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات حمایتی جنگل، مرتع و آبخیزداری
نام دستگاه مادر سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی کشور صور مجوزتاسیس تشکلها درجنگلها و مراتع به سازمان واگذار گردیده تا مشارکت جوامع محلی ارتقا یابد

G2C دولت به مردم