پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

جذب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی

خدمتی است که به منظور حفاظت از منابع طبیعی که به‌ عنوان یک سرمایه ملی می باشد و زمینه‌ساز توسعه پایدار است و مردم مهمترین وموثرترین نقش را درحفاظت ازجنگل‌ها ومراتع برعهده دارند. از اولویت‌های مهم این خدمت به کارگیری جوامع محلی در قالب تعاونی های منابع طبیعی و تشکل های مردم نهاد و زیست محیطی در راستای بهبود معیشت جوامع محلی صورت می گیرد

G2B دولت به کسب و کارها