پرش به محتوای اصلی

آماده‏ سازی سایت اسکان عشایر

عنوان خدمات آماده‏ سازی سایت اسکان عشایر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات فنی - زیربنایی و حمایتی به عشایر
نام دستگاه مادر سازمان امور عشایر ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین عشایر
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

براساس نقشه های اجرائی با جزئیات لازم و طراحی هندسی معابر محل اسکان یا شهرک ، اقدام به ساخت معابر محل اسکان می شود ، این پروژه نقشه برداری عملیات خاکی و تسطیح و رگلاژ (تراکم) بستر معابرو مسیرها و سپس اجرای روسازی با رویه شنی ، دفع و هدایت آبهای سطحی در کنارمعابر و جدول گذاری و آسفالت معابر در صورت نیاز ... که درنتیجه منجر به بهبود زندگی عشایرو ارتقاءشاخص های توسعه ورفاه اجتماعی آنان میگردد .

G2B دولت به کسب و کارها