پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب‏دار

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب‏دار
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بهره برداران و عموم مردم, بهره برداران و خبرگان کشاورزی متقاضی, بهره برداران بخش کشاورزی , تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی, کشاورزان و بهره برداران
رویداد خدمت کسب و کار, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

-تعیین مکان های توسعه باغ در اراضی دیم کم بازده توسط کارگروه استانی
2-ارائه طرح توسط متقاضی
3-بررسی طرح توسط کمیسیون مرکب
4-معرفی متقاضی به مدیریت باغبانی و معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی استان جهت دریافت تسهیلات
5- نظارت دوره ای مدیریت باغبانی بر اجرای طرح در دوره زمانی شش ماه و ارائه گزارش به مراجع پرداخت کننده تسهیلات تا زمان اجرای کامل طرح

G2B دولت به کسب و کارها