پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین کشاورزان و بهره برداران, تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی, بهره برداران بخش کشاورزی , بهره برداران و عموم مردم, بهره برداران و خبرگان کشاورزی متقاضی
رویداد خدمت کسب و کار, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

1. متقاضي درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مندرج در بند 2 و 3 این دستورالعمل (به غیر از طرح توجیهی) به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارائه می نماید.
2. اخذ استعلام های موردنیاز توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مطابق بند 4 این دستورالعمل.
3. بررسي مدارک و استعلام های واصله و رفع نواقص احتمالی.
4. ارائه طرح توجيه فنی، اقتصادی و مالی و نقشه اجرایی تهیه و تایید شده توسط مهندسین مشاور حقیقی یا حقوقی دارای رتبه و صلاحیت، توسط متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان.
5. تکمیل و ارسال پرونده متقاضی توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به مدیریت باغبانی سازمان جهاد كشاورزي استان.
6. به منظور بهره مندی از ظرفیت فنی و تخصصی انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در اجرای طرحهای کمپوست قارچ خوراکی، مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان طرح توجیهی ارائه شده توسط متقاضی را به منظور بررسی فنی و اقتصادی، به انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی ارسال می نماید. انجمن قارچ موظف است بدون دریافت هرگونه وجهی، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول طرح نسبت به اعلام نتیجه ( اعلام ایرادات فنی احتمالی طرح و یا تایید طرح) به مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اقدام و رونوشت آن را به دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ ارسال نماید.
7. بررسی پرونده متقاضی در کمیته فنی سازمان جهادکشاورزی استان و اعلام نتیجه درخصوص اجرای طرح حداکثر ظرف مدت 7 روزکاری.
8. صدور پروانه تاسیس مطابق فرمت پیوست برای متقاضی و امضاء توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان.
9. ارسال یک نسخه از پروانه صادره به دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ.

G2C دولت به مردم