پرش به مطالب اصلی

عنوان خدمات نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
آدرس وبگاه http://isom.isiri.org.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران
نام دستگاه مادر نهاد ریاست جمهوری
نوع خدمت
مخاطبین واحد های تولید و خدماتی
مدارک لازم گزارش نهایی (و تصویر آن) گزارش بازرسی (اولیه - ادواری - نهایی و سایر) درخواست کتبی واحد متقاضی پرسشنامه اطلاعات فنی چارت سازمانی تصویر برابر اصل آگهی ثبت واحد تولیدی / خدماتی در روزنامه رسمی تصویر برابر اصل پروانه تاسیس / بهره بردای / فعالیت از مراجع قانونی تصویر برابر اصل آگهی ثبت نام / علامت تجاری محصول در روزنامه رسمی کشور تصویر مدارک مرتبط با نام / علامت تجاری واحد (در صورت استفاده از آن) پروانه کاربرد علامت استاندارد / گواهی نامه معتبر ایزو 9001 - haccp و یا ایزو 22000 قرارداد استاندارد تشویقی (سه نسخه) مدارک مبنی بر اخذ ایران کد دارا بودن آزمایشگاه یا مدارک مبنی بر عقد قرارداد - گواهی کالیبراسیون گواهی نامه معتبر تایید صلاحیت مدیر/مسئول کنترل کیفیت مستندات مربوط به ارسال نتایج آزمون حاصل از تولید آزمایشی وضعیت واحد از نظر مناسب بودن تولید/ارائه خدمت ، امکانات و نیروی انسانی برقراری نظام کیفیت در حد لازم در واحد پرداخت تمام هزینه های قانونی / پرداخت کارمزد خدماتی نتایج آزمون پرسشنامه اطلاعات فنی - Layout پرسشنامه اطلاعات فنی - opc دارا بودن آزمایشگاه یا مدارک مبنی بر عقد قرارداد - فهرست لوازم آزمایشگاه دارا بودن آزمایشگاه یا مدارک مبنی بر عقد قرارداد - قرارداد با آزمایشگاه همکار تصویر امضا شده خلاصه مدارک و درخواست متقاضی
قوانین و مقررات بالادستی وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد (مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیماه 1391(معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور) )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی/اینترنتی

1. صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تویلد داخل مشمول استاندارد
2. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل:
2-1 آسانسور
2-2 تجهیزات موجود در شهربازی ها
2-3 دیگهای بخار
3-4 ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG
2-5 واحدهای انرژی بر
2-6 سردخانه
2-7 خودرو و نیرو محرکه

1- در خواست توسط متقاظی
2- بررسی مدارک توسط کارشناس
3- نمونه بازرسی و برداری
4- آزمایشگاه
5- تایید فورم های آزمون توسط کارشناس
6- تایید توسط ریئس اجرا
7- تایید توسط کارشناسان ستاد
8- کمیته علائم در استان
9- گرفتن شماره استاندارد از ستاد
10- چاپ پروانه استاندارد
تمدید پروانه:
1- در خواست توسط واحد تولیدی
2- بررسی سوابق حداقل چهار بار بازرسی و نمونه برداری و آزمون در طول یک سال
3- تایید توسط کارشناس
4- تایید توسط رئیس اجرا
5- تایید قسمت مالی
6- تایید معاون فنی
7- چاپ پروانه استاندارد و تمدید یک سال تاریخ پروانه
8- امضاء مدیر کل استان