پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز خروج موقت کالای ممنوع یا مشروط

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز خروج موقت کالای ممنوع یا مشروط
آدرس وبگاه https://csw.irica.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوزهای گمرکی
نام دستگاه مادر گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین فعالان اقتصادی, دستگاه های دولتی
رویداد خدمت کسب و کار, سایر, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌ توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به ‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به ‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان ‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي ‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي باشد. (ماده 128 آیین نامه قانون امور گمرکی)