پرش به محتوای اصلی

پاسخ به استعلام جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای ساحلی

عنوان خدمات پاسخ به استعلام جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای ساحلی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پاسخ به استعلامات محیط زیست
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

اسخ به استعلام جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای ساحلی بر اساس معیارها و شاخص های توسعه پایدار به منظور جلوگیری از الودگی محیط زیست دریایی

G2B دولت به کسب و کارها