پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

عنوان خدمات صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا
آدرس وبگاه https://www.doe.ir/portal/home
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی
نام دستگاه مادر سازمان حفاظت محیط زیست
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرح خدمت صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا وفق مفاد کنوانسیون وپروتکل لندن

G2B دولت به کسب و کارها