پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات معرفی واحدهای تولیدی مشمول اعطای تسهیلات به بانکها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین دارندگان هر گونه مجوز از سازمان وتحت پوشش بودن مجوز دارندگان از سازمان
مدارک لازم داشتن مجوز معتبر از سازمان مربوطه-تقاضای کتبی به سازمان-ارسال کلیه استعلامات ومدارک مربوط به سازمان-داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب وثبت گزارش وبه روز رسانی در سامانه هماهنگ صدور مجوزها
قوانین و مقررات بالادستی قانون برنامه پنجم توسعه
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

این فرایند به منظور بررسی درخواست متقاضیان ودارندگان جواز تاسیس وپروانه بهره برداری تحت پوشش سازمان ودر نهایت تایید ومعرفی آنان جهت برخورداری از تسهیلات بانکی به شرح ذیل میباشد.• تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی • تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی-2- بررسی کارشناسی اطلاعات و مدارک و تطبیق با ضوابط و مقررات بر اساس سلسله مراتب اداری و تایید آن-3- تایید نهایی درخواست تسهیلات توسط اداره طرح ها و برنامه ریزی وارجاع به بانک عامل