پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان
نام دستگاه مادر وزارت صنعت،معدن و تجارت
نوع خدمت
مخاطبین شرکتهای تولیدکننده نرم افزار متقاضی دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات(تولید نرم افزار )در کشور
مدارک لازم 1- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن (به همراه آخرین تغییر آدرس) 2- اساسنامه با آخرین تغییرات شرکت با ذکر عنوان فعالیت = تولید نرم افزار 3- اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر (مهر شده سازمان امور مالیاتی کشور به همراه کد رهگیری) 4- ارائه مستندات تولیدات نرم افز
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل2/4017 جهت صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار دستورالعمل 3/4017 در حال تصویب است.
هزینه خدمت 100000 - 50000
شماره حساب (های) بانکی حساب 310 خزانه داری کل- سیبا 4001053101003101
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)) غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)-(سایر: جهت ارائه اصل پروانه به واحد متقاضی و در صورت تمدید پروانه، تسلیم پروانه قبلی و دریافت پروانه جدید)

صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار برای شرکتهای متقاضی واجد شرایط طبق دستورالعمل 2/4017 وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه http://amarsanat.mimt.gov.ir/software

1-ثبت درخواست متقاضی در سامانه صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات(تولید نرم افزار ) 2-تهیه مستندات مورد نیاز، رفع نواقص توسط متقاضی 3-تهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس اولیه 4-تایید مدارک تکمیل شده توسط کارشناس ثانویه 5-بازدید از شرکت و انطباق مدارک ارسالی با اصل مدارک توسط کارشناسان وزارت متبوع 6-درج گزارش بازدید در سامانه توسط کارشناس ثانویه7-دریافت فیش واریزی از متقاضی و تایید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات طی سلسله مراتب8-ثبت دبیرخانه 9-دریافت شناسه کسب و کار10-صدور پروانه و ارائه آن به نماینده واحد متقاضی