پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات اشتغال زندانیان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان داوطلب کار در کارگاهها و مراکز اشتغال تحت پوشش سازمان زندانها
مدارک لازم رای اشتغال به کار زندانی از دادگاه و شورای طبقه بندی زندان
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها – اساس نامه بنیاد تعاون صنایع زندانیان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)

ایجاد اشتغال برای زندانیان به منظور تامین مخارج زندانی و خانواده هایشان