پرش به محتوای اصلی

صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

عنوان خدمات صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
نام دستگاه مادر سازمان بهزیستی کشور
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

کلیه صاحبان امتیاز مراکز غیردولتی تحت نظارت سازمان ، می بایست در زمان دریافت پروانه فعالیت ، بازای هر شیفت کاری ، اقدام به دریافت پروانه مسئول فنی نیز نمایند.فعالیت مراکز بدون داشتن پروانه مسئول فنی ، غیرقانونی می باشد.