پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات عرضه و واگذاری سهام/ دارایی بنگاه های متعلق به دولت از طریق مزایده عمومی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/st6zzJ
نام دستگاه اجرایی سازمان خصوصی سازی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین متقاضیان خرید بنگاهها
مدارک لازم اسناد تکمیل شده درخواست شرکت در مزایده (قابل برداشت از پورتال سازمان) - فیش واریزی سپرده نقدی شرکت در مزایده - ممنوع المعامله نبودن متقاضی خرید - عدم وجود بدهی متقاضی خرید بابت اقساط معوق به سازمان خصوصی سازی - تصویر مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت- تصویر آخرین آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور مبنی برتعیین سمت های مدیران و صاحبان مجاز امضا اسناد مالی و تعهد آور شرکت به همراه تائیدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری محل ثبت شرکت- تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خریدار/ خریداران ( جهت اشخاص حقوقی صاحبان مجاز امضا شرکت) - وکالتنامه محضری بلاعزل مطابق فرمت تعیین شده- اعلام کتبی نشانی، کد پستی ، تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی خریدار/ خریداران - لیست کلیه سهامداران بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آن شرکت - انواع ضمانت های قابل قبول مورد تایید سازمان- تعداد .....فقره چک بابت پرداخت اقساط معامله
قوانین و مقررات بالادستی "قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات آنآیین نامه اجرایی روش های واگذاری مصوب هیات محترم وزیران آیین نامه معاملات سازمان خصوصی سازیدستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب هیا واگذاریدستورالعمل نحوه نظارت بر واگذاری مصوب هیات واگذاریآیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاهها، تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری مصوب هیات محترم وزیران"جهت انجام امور مربوط به عرضه و واگذاری سهام از طریق برگزاری مزایده عمومی می بایست مصوبه هیئت واگذاری در این خصوص وجود داشته باشد
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک)- (سایر: عقد قرارداد، نقل و انتقال سهام و توثیق آن و ارائه تضمینات)

این خدمت با توجه به مصوبات هیئت واگذاری مبنی بر عرضه و واگذاری سهام یا دارایی بنگاهها از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل انجام می گردد: آگهی عرضه عمومی سهام و دارایی از طریق مزایده منتشر و اسناد تکمیل شده مزایده دریافت می گردد.جلسه مزایده برگزار و برنده مزایده پس از اخذ استعلامات و تأییدیه های مربوطه تعیین و اعلام می گردد.بخش نقدی معامله توسط برنده واریز و ضمن دریافت مدارک لازم، قرارداد واگذاری منعقد و مبادله می گردد.

1- انتشار آگهی عرضه بنگاه از طریق مزایده عمومی 2- دریافت اسناد تکمیلی تقاضای شرکت در مزایده خریداران 3- برگزاری جلسه مزایده عمومی و تنظیم صورتجلسه برگزاری کمیسیون مزایده 4- استعلام و اخذ تأییدیه از مراجع ذیربط در خصوص ممنوع المعامله نبودن خریداران و نیز عدم وجود اقساط معوق آنان به سازمان خصوصی سازی 5- اعلام برنده مزایده و تعیین زمان و نحوه پرداخت بخش نقدی معامله و چگونگی ارائه مدارک تنظیم قرارداد واگذاری 6- انعقاد و ابلاغ قرارداد واگذاری و توثیق بخش اقساطی سهام مورد واگذاری 7- نظارت مستمر بر ایفای تعهد خریدار مطابق مفاد قرارداد و بطور همزمان وصول اقساط خریدار. 8- تسویه قرارداد واگذاری، آزادسازی سهام در وثیقه و اعاده تضمینات نزد سازمان خصوصی سازی در زمان خاتمه قرارداد