پرش به محتوای اصلی

نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان

عنوان خدمات نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین شهرداری ها, سرمایه گذاران بخش خصوصی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

جمع آوری زباله ها و پسمانده در سطح شهر ها توسط شرکت های بازیافت

G2G دولت به دولت