پرش به محتوای اصلی

تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر

عنوان خدمات تایید حکم شهرداران شهرهای کمتر از هزار نفر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین منتخبین شورای اسلامی شهر برای تصدی شهردار
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

از آنجا که در سال 1378فعالیت شوراهای اسلامی شروع شد و سعی گردیده رابطه دولت محلی و شهرداری بوجود آید که در پی این موضوع سعی شده که کارایی حداکثری شوراها بوجود آید از این رو باستناد مصوبه شهریورماه سال 1377 هیات محترم وزیران در خصوص شرایط احراز تصدی سمت شهردار، دفتر امور شهری و شوراهای استانداریها پس از کسب مجوزهای لازم از دستگاه های ذیربط سعی در صدور حکم انتصاب شهردار ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر) پس از کسب مجوزهای لازم از دستگاه های ذیربط با امضاء استاندار را دارد.