پرش به محتوای اصلی

تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها

عنوان خدمات تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین شهرداری ها
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

از آنجایيکه شهرها هم از لحاظ موقعیت تقسیمات کشوری و هم از لحاظ جمعیت در حال تغییر می باشند که این در درآمد مستمر و خالص شهرداریها تاثیر گذار بوده که براین اساس دفتر امور شهری و شوراها هم باستناد قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 و دستورالعمل 2762 مورخ 29/1/94 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به دنبال تعیین و ارتقاء درجه شهرداریها می باشد.