پرش به محتوای اصلی

پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان

عنوان خدمات پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان
نام دستگاه مادر استانداری های کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر, سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به علت حوادث غیر مترقبه امنیتی شهروندانی دچار خسارت جانی ومالی می گردند :بعد ازارائه درخواست ومستندات وصورتجلسه ومدارک بالینی وبرآورد خسارت اقدام قانونی به عمل می آید.زمانی قابل طرح ورسیدگی خواهد بود که استعلام دستگاههای اطلاعاتی وامنیتی اخذ وارائه نماید