پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
آدرس وبگاه http://10.187.43.90:81/Entrances/Entrance
نام دستگاه اجرایی ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی
نام دستگاه مادر شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف /تغییر کاربری بهره برداری از منابع آب سطحی