پرش به محتوای اصلی

معرفی پروژه های دولتی و غیردولتی به بانکهای تجاری

عنوان خدمات معرفی پروژه های دولتی و غیردولتی به بانکهای تجاری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی تامین منابع مالی خارجی
نام دستگاه مادر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین نهاد عمومی , شرکت های خصوصی, دستگاه های دولتی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به منظور استفاده از خطوط اعتباری تجهیز شده از منابع مالی خارجی لازم است که ابتداً پروژه های واجد شرایط که فرایندهای داخلی را تکمیل نموده اند، دسته بندی و آماده معرفی به اعتبار دهنده خارجی شوند. لذا لازمه معرفی پروژه ها تکمیل فرایندهای داخلی است که تکمیل این فرایندها براساس پیگیری های مستمر محقق میگردد.

G2G دولت به دولت