پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

عنوان خدمات ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده
آدرس وبگاه https://sib.dapa.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, بیماران
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

ارائه خدمات پزشکی سطح 1 به مراجعه کنندگان مستقیم به مراکز و یا ارجاع شده از خانه بهداشت یا پایگاه سلامت