پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی)
آدرس وبگاه http://dpli.ir/DJgExl
نام دستگاه اجرایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت
مخاطبین نمایندگان بیمه و متقاضیان پروانه نمایندگی بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و متقاضیان پروانه کارگزاری بیمه، ارزیابان خسارت بیمه‌ای و متقاضیان پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای و اکچوئران و متقاضیان پروانه اکچوئری، بازاریابان بیمه، کارکنان صنعت بیمه و علاقه‌مندان به ی
مدارک لازم مدراک و مستندات مدیریت و کادر غیر آموزشی مؤسسه متقاضیمدارک و مستندات دو سال اخیر مؤسسه متقاضیمدارک و مستندات مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات اداری و آموزشی مؤسسه متقاضیمدارک و مستندات مربوط به مدرسان همکاری کننده با مؤسسه متقاضی
قوانین و مقررات بالادستی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری مصوبات شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 75 (آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مورخ 6/6/1391)آیین نامه شماره 6 (دلالی رسمی بیمه)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی 0109999999009
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی-جهت احراز اصالت مدرک - نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر( ارائه خدمت در سامانه سنهاب تعریف نشده است.)

این فرآیند با هدف ارتقاء کمی و کیفی سرمایه انسانی صنعت بیمه از طریق بررسی و تایید صلاحیت مؤسسات متقاضی فعالیت در زمینه آموزش بیمه‌ای انجام می‌شود.خروجی‌های این فرآیند به صورت صدور موافقت اصولی و تاییدیه برگزاری دوره آموزشی بر اساس دستورالعمل‌ مربوطه (دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه) می‌باشد، همچنین دسترسی به این ضوابط و مقررات برای عموم از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌باشد.فرآیند صدور موافقت اصولی فوق الذکر با توجه به دستورالعمل مربوطه شامل مراحل زیر می‏باشد:1- اعلان رسمی و دریافت مدارک متقاضیان تایید صلاحیت جهت طراحی و اجرای دوره آموزش بیمه‌ای (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)2- بررسی مدارک و مستندات و رفع نواقص احتمالی و بازدید از محل شرکت یا مؤسسه متقاضی (در اجرای معیارهای احراز صلاحیت مؤسسه آموزش متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه)3- تهیه گزارش بازدید، تشکیل جلسه کمیته تایید و سلب صلاحیت مؤسسات متقاضی آموزش بیمه‌ای و تایید یا رد مؤسسه متقاضی (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)4- اعطای موافقت اصولی یکساله به مؤسسه متقاضی تایید شده جهت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)5- پاسخ به درخواست مؤسسه متقاضی رد صلاحیت شده (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)6- درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی بیمه توسط مؤسسه دارای موافقت اصولی (در اجرای موافقت اصولی صادره شده برای مؤسسه)7- بررسی درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی مؤسسه آموزش بیمه‌ای رد یا قبول درخواست بر اساس مدارک و مستندات (در اجرای موافقت اصولی صادره شده برای مؤسسه)8- صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای برای مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای موافقت اصولی صادره شده برای مؤسسه)9- پاسخ به درخواست برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای از سوی مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای موافقت اصولی صادره شده برای مؤسسه)

1- اقدامات لازم جهت صدور موافقت اصولی (حقوقی) 2-اقدامات لازم جهت صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای