پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانه مرتعداری (چرای دام)و رسیدگی به شکایات مربوطه
آدرس وبگاه eagri.maj.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین بهره برداران عرفی صاحب نسق
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت صدور : درخواست کتبی-استشهادیه محلی مبنی بر ذی نفع بودن در مرتع(علف چرو.....)-گزارش و صورتجلسه اکیپ ممیزی مرتع سند, مدرک قدیمی دال بر ذی نفع بودن در مرتع(علف چرو.......) تمدید : درخواست کتبی اصلاح : درخواست کتبی-گزارش و صورتجلسه اکیپ ممیزی مرتع ابطال : درخواست کتبی یا گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رسیدگی به اعتراضات : سوابق دال بر دامداربودن متقاضی و مدارک مورد تائید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.
قوانین و مقررات بالادستی صدور وتمدیدو اصلاح: دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام باستناد تبصره یک ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شماره 41/9590مورخ 1/10/81 سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور ابطال : دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام به شماره 41/9590مورخ 1/10/81 سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور-تبصره یک ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی به اعتراضات : بند 42 و 49فصل دوم دستورالعمل ضوابط و شرایط بهره برداری صحیح از مراتع به منظور چرای دام به شماره 41/9590مورخ1/10/81 سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
هزینه خدمت صدور و تمدید: تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد .صدور و تمدید: تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد بر مبنای سالانه پر علف چرا توسط سازمان محاسبه و به استانها ابلاغ می گردد. معادل یک در هزار ارزش متوسط یک واحد دامی واحد دامی : هر راس گوسفند یک واحد دامی و سایر دامها برحسب آن محاسبه می شود. یک واحد دامی در سال 93 معادل 4.600 ریال می باشد.
شماره حساب (های) بانکی حساب خزانه داری استان
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیرالکترونیکی

مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت مرتع فصل چرا مدت و سابقه بهره برداری به نام شخص واجد شرایط برای تعلیف دام در یک دوره باتوجه به عرف محل در یک مرتع یا محدوده مشخص صادر می شود و به شکایات افراد ذی نفع رسیدگی می شود.

مراجعه به سایت و ثبت نام
اخذ کد رهگیری
مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
ارائه کارت ملی و مدارک شناسایی
مطابقت مدارک فردی با سوابق موجود در اداره
برآورد و اعلام هزینه(درصورت داشتن هزینه)
پرداخت هزینه (در صورت داشتن هزینه)
اعلام نتیجه به متقاضی