پرش به محتوای اصلی

تایید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری

عنوان خدمات تایید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری
آدرس وبگاه http://udrc.ir
نام دستگاه اجرایی تایید مجری برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری
نام دستگاه مادر شرکت باز آفرینی شهری ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بخش خصوصی, سازمان های مردم نهاد, شهرداری ها, مردم
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

با توجه به وضعیت ساکنین محدوده های سکونت گاههای غیر رسمی و اراضی ناکارآمد شهری ضرورت توانمند سازی ساکنین به لحاظ اشتغال آموزش، حرفه مندی و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای رسیدن به سزح متوسط بافت های پیرامونی برنامه ریزی و اقدامات توانمند سازی و آموزش ساکنان مالکان و حرفه مندان توسط شرکت از بواسطه راهبری شهرداری ها ادارات کل راه و شهرسازی استانها ادارات بافت هیات های عامل و ستاد های توانمند سازی و بخش خصوصی(سازمان های مردم نهاد)انجام می شود

G2B دولت به کسب و کارها