پرش به محتوای اصلی

پروانة نشر

عنوان خدمات پروانة نشر
آدرس وبگاه https://sso.farhang.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز نشر و چاپ کتاب مکتوب و دیجیتال
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط متقاضي براي صدور مجوز:
1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. مهجور نبودن وعدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
3. نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
4. انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم
5. نداشتن اعتياد به مواد مخدر
6. داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مرجع ذيربط
7. دارا بودن 25 سال براي افراد متاهل و 27سال سن براي افراد مجرد
8. صلاحيت علمي يا تخصصي يا تجارب كافي با موضوع فعاليت
9. داشتن امكانات كافي و مناسب به تشخيص وزارتخانه
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. شش قطعه عكس جديد 4×3
2. اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
3. اصل و تصوير كارت ملي
4. اصل و تصوير گواهي نامه پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم
5. اصل و تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل آن
6. تكميل پرسشنامه مشخصات انفرادي
7. تكميل پرسشنامه درخواست تاسيس انتشارات
8. تذكر : براي افراد حقوقي، علاوه بر مدارك فوق، تصوير اساسنامه شركت منضم به گواهي ثبت روزنامه رسمي و صورتجلسه انتخاب اركان اصلي موسسه نيز الزامي است
مدارك تكميلي:
1. گواهی عدم سوءپیشینه
2. گواهی عدم اعتياد

G2B دولت به کسب و کارها