پرش به محتوای اصلی

حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی

عنوان خدمات حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی
آدرس وبگاه https://shaa.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین پزوهشکران, دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

توسعه و تقویت آزمایشگاه های مرکزی جهت امکان برنامه ریزی در سطح مدیریتی- جلوگیری از انحصار طلبی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

G2B دولت به کسب و کارها