پرش به محتوای اصلی

ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی

عنوان خدمات ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی
آدرس وبگاه https://shaa.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین پزوهشکران, دانشجویان, مردم
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

محل رویارویی اعضای هیئت علمی و دانشمندان در موضوعات مختلف و صنعت و متقاضیان دریافت مشاوره و ...

G2B دولت به کسب و کارها