پرش به محتوای اصلی

اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

عنوان خدمات اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
آدرس وبگاه https://shaa.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم, پزوهشکران, دانشجویان
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو شاعا در خصوص تجهیزاتی که در سامانه با آنها به متقاضیان خدمت خدمت رسانی صورت می گیرد. همچنین حمایت بابت استقرار فرایند نگهداری تجهیزات جهت کنترل وضعیت تجهیزات مخصوصا تجهیزات گران قیمت با فناوری بالا- حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه ها در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز در راستای برنامه راهبردی و ماموریت های منطقه

G2B دولت به کسب و کارها