پرش به محتوای اصلی

حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی

عنوان خدمات حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی
آدرس وبگاه https://shaa.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین اعضای هیئت علمی, پزوهشکران
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حمایت از آزمایشگاه هایی که به دلیلی وجود تجهیزات مرتبط با فناوری بالا با موضوعی خاص و وجود نامداران علمی در آن موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

G2C دولت به مردم