پرش به محتوای اصلی

تایید درخواست سرمایه‌گذار خارجی جهت صدور پروانه اقامت

عنوان خدمات تایید درخواست سرمایه‌گذار خارجی جهت صدور پروانه اقامت
آدرس وبگاه https://opp.bservice.ir
نام دستگاه اجرایی تایید درخواستهای سرمایه‌گذار خارجی (موضوع ماده 35 قانون تشویق)
نام دستگاه مادر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین نمایندگان سرمایه گذاران خارجی, مردم, سرمایه گذار خارجی
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تایید درخواست سرمایه‌گذار خارجی جهت صدور پروانه اقامت

G2C دولت به مردم