پرش به محتوای اصلی

صدور کارت شناسائی بازنشستگان ( منزلت)

عنوان خدمات صدور کارت شناسائی بازنشستگان ( منزلت)
آدرس وبگاه https://www.cspf.ir/Content/docs/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20971130.pdf
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به استناد ماده یک تصویب نامه شماره 67115/ت33874 ه مورخ 10/11/84 هیئت محترم وزیران صندوق های بازنشستگی مکلفند نسبت به صدور کارت شناسایی جهت بازنشستگان اقدام نمایند