پرش به محتوای اصلی

پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین صندوق

عنوان خدمات پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین صندوق
آدرس وبگاه http://www.cspf.ir/GoldenInsurance/GoldenInsurance.aspx
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, بازنشستگی
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پس از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین، امکان دریافت هزینه های درمانی مازاد بر بیمه پایه(خسارت) بر اساس خدمات و سقف تعهدات تعیین شده در قرارداد فیمابین برای بیمه شدگان وجود دارد که به دو روش ذیل قابل پرداخت است:
خسارت مستقیم(خسارت متفرقه): هزینه های تشخیصی، درمانی مورد تعهدی است که راسا"توسط بیمه شده پرداخت و اسناد آن جهت رسیدگی و پرداخت به بیمه گر ارائه می گردد
خسارت غیر مستقیم(مراکز طرف قرارداد): هزینه های تشخیصی، درمانی مورد تعهدی است که مدارک آن مستقیماٌ از سوی مراکز تشخیصی، درمانی طرف قرارداد برای بیمه گر ارسال تا وفق قرارداد منعقده با آن مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط بیمه‌گر در وجه مرکز مزبور پرداخت می گردد