پرش به محتوای اصلی

برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان خدمات برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
آدرس وبگاه https://www.cspf.ir/Content/docs/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20971129.pdf
نام دستگاه اجرایی خدمات رفاهی بازنشستگان
نام دستگاه مادر صندوق بازنشستگی کشوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

به موجب تصویب نامه شمـاره 15467/ت28916 هـ مـورخ 18/2/1385 وتصمیم نامه شماره 52078/43410 مـورخ 8/3/1389 هیأت وزیران و تصویب نامه شماره 60259/ت 52739 ه مورخ 21/5/1395 هیئت وزیران کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی،دانشگاهها،بانکها و ...موظفند کلیه بازنشستگان و مستخدمان شاغل رسمی ، ثابت ، پیمانی ، قراردادی ، موقت و عناوین مشابه خودرا بیمه حادثه و فوت نمایند.بر اساس مصوبه سال 85 ،صندوق بازنشستگی مبادرت به اجرای بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت می نماید و دستگاههای اجرایی با انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کلیه کارکنان و بازنشستگان واجدشرایط را بیمه عمر و حادثه می نمایند.بر اساس آخرین مصوبه (شماره 60259/ت 52739 ه مورخ 21/5/1395) سرمایه بیمه عمر برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضویا از کار افتادگی دائم (کلی،جزئی)در اثر حوادث در سال
پرداخت می شود.