پرش به محتوای اصلی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی شرکت های ساختمانی و خدمات عمومی

عنوان خدمات صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی شرکت های ساختمانی و خدمات عمومی
آدرس وبگاه https://prkar.mcls.gov.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

58،31و15قانون کارجمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که از اهداف آن ایجاد روشی برای پایش عملکرد ایمنی و تشریح مدیریت ایمنی پیمانکاران به منظور بهبود مستمر عملکرد ایمنی در تمام فعالیت های محوله و ایمن سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد مورد تصویب شواریعالی حفاظت فنی رسیده و در اجرای تبصره بند 8دستور العمل اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و ایجاد بانک اطلاعاتی و جلوگیری از اتلاف زمان سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور راه اندازی و به مورد اجرا گذاشته شد

G2C دولت به مردم