پرش به محتوای اصلی

اعزام بیماران به خارج از کشور

عنوان خدمات اعزام بیماران به خارج از کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین بیماران
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

يکي ديگر از وظايف اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی اعزام بيماران شوراي عالي پزشکي به خارج از کشور است. مراحل و سير اعزام بيماران به شرح زير مي باشد:
1. اداره حمایت‌های کنسولی وقضایی پس از دريافت مجوز اعزام شوراي عالي پزشکي توسط خود فرد يا خانواده وي، موضوع را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر منعکس نموده تا نسبت به تعيين وقت ملاقات بيمار و روش درمان توسط پزشک معالج اقدام لازم معمول و متعاقبا موضوع جهت انعکاس به شوراي عالي پزشکي از طريق اداره امور اجتماعي انجام پذيرد.
2. پس از دريافت نظريه پزشک مربوطه توسط بخش پزشکي تأييد و توسط اين اداره به مرجع اعزام منعکس مي گردد.
3. پس از تخصيص ارز درماني توسط دبيرخانه ارزي شوراي عالي پزشکي، اين اداره طي نامه اي درخواست رواديد پزشکي براي بيمار و همراه را به اداره گذرنامه و رواديد منعکس تا مساعدتهاي لازم جهت صدور رواديد فوري به نمايندگي هاي خارجي مقيم در تهران صورت پذيرد.
4. پس از پايان معالجات، بيماران اعزامي جهت تسويه حساب با مرجع اعزام کننده، بايد کليه مدارک و صورت حسابهاي پزشکي خود را در محل نمايندگي با الصاق فرم متحد الشکل، به تأييد نمايندگي برسانند.
* نظر به اينکه برخي از بيماران با هزينه شخصي به يکي از کشورها به منظور معالجه مسافرت مي نمايند، چنانچه بخواهند از مزاياي بيمه در داخل کشور بهره مند شوند، ضروري است که مدارک خود را به تأييد سفارت خانه جمهوري اسلامي ايران در محل درمان برسانند.

ملاحظات:

اداره حمایت های کنسولی و قضایی وزارت امور خارجه: تهران، ميدان امام خميني(ره)، خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه.