پرش به محتوای اصلی

جمع ­آوری پسماند مراکز پرزباله و بهداشتی و درمانی

عنوان خدمات جمع ­آوری پسماند مراکز پرزباله و بهداشتی و درمانی
آدرس وبگاه null
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات مدیریت پسماند شهری
نام دستگاه مادر شهرداریهای کشور
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

جمع¬آوری کلیه پسماندهای تولید شده بوسیله مراکز و موسساتی از قبیل بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، آزمایشگا ههای تشخیص طبی وتحقیقاتی و مطب پزشکان و رستوران¬ها و هتل¬ها سایر مراکز مشابه است. چون زباله تولید شده توسط این مراکز از خانوارها بیشتر است مراکز پرزباله نامیده¬می¬شوند. سازمان طبق زمانبندی مندرج در قراردادی که با هر مرکز دارد برای جمع¬آوری پسماند به محل مورد نظر مراجعه می¬کند