پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور مجوز شرکت های کارگزاری ترابری دریایی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/cW92sd
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های کشتیرانی، تخلیه بارگیری، خن کاری، سوخت رسانی، آبرسانی، لایروبی، آموزشی، بارشماری، تدارکاتی ، کمک و نجات، غواصی، تامین پرسنل و تجهیزات، بازرسی کشتی و کالای کشتی، بازرسی ایمنی کانتینر، حمل و نقل دریایی مسافری، امور نمایندگی شناورهای مسافری، هیدروگ
مدارک لازم آگهی تاسیس شرکت، روزنامه رسمی شرکت، مدارک دوره های آموزشی نفرات کلیدی شرکت
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و مقررات دریایی و بندری و قانون تجارت ، کنوانسیون های سازمان جهانی دریانوردی، قوانین مصوب مجلس در خصوص بخش های بندری و دریایی، دستورالعمل های مصوب دولت در خصوص بخشهای دریای و بندری، قانون دریایی ایران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)- (پست الکترونیک) - (پیام کوتاه)

دامنه کاری این خدمت مربوط به فعالیتهای نظیر رسیدگی به درخواست متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری و شرکت های کارگزاری فعال، ثبت نتایج بازدید از دفاتر شرکت کارگزاری، صدور و تمدید مجوز، صدور پروانه و غیره است که در جهت صدور مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری، صورت میپذیرد.

1- ارسال درخواست از سوی متقاضی تاسیس شرکت کارگزاری / تمدید مجوز 2- بررسی درخواست توسط سازمان 3- دریافت مدارک و مستدات از متقاضی 4- صدور و یا تمدید مجوز درصورت تایید