پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود و خروج شناورها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی
نام دستگاه مادر وزارت راه و شهرسازی
نوع خدمت
مخاطبین شرکت های نمایندگی کشتیرانی و شرکتهای کشتیرانی، تعاونی اتحادیه لنجداران و کلیه مالکان شناورهای سنتی
مدارک لازم در خواست کتبی شرکت کشتیرانی - تایید امور مالی بندر - تایید تناژ تخلیه و بارگیری توسط امور بندری - اصل پروانه حرکت گمرک جمهوری اسلامی (برگ قرمز امور بندری گمرک) - اصل اجازه حرکت بندر مبداء - کپی گواهینامه ثبت , ایمنی شناور و Status شناور در صورت لزوم - اص
قوانین و مقررات بالادستی مقررات ملی مربوط به ورود و خروج شناوران مقررات مربوط به سازمان جهانی دریانوردی IMO
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

1- ورود و پهلوگیری شناوران :‌
این فرآیند در جهت ورود، پهلودهی شناور به منظور تخلیه، بارگیری و در نهایت خروج شناور انجام می پذیرد. در ادامه این فرآیند، بسته به خدمات دریافتی شناور، صورت وضعیت شناور تهیه شده و جهت تهیه صورت حساب شرکت ها و شناورها به واحد درآمد بندر ارسال می گردد. این فرآیند جهت خدمات رسانی به خود شناور انجام می پذیرد.
در ابتدای امر، شرکت های کشتیرانی در خواست کتبی خود را( که بصورت یک فرم تعریف شده است) از طریق مهر امور مالی به تأیید می رسانند،‌ سپس درخواست را در دبیرخانه ثبت می کنند. در خواست ثبت شده به معاونت عملیات بندر ارسال می گردد، پس از بررسی در خواست به رئیس امور دریایی ارجاع می شود، رئییس امور دریایی پس از استعلام از رئییس امور بندری در خصوص امکان تخلیه بار،‌ بنا بر صلاح دید رئیس امور دریایی، امکانات بندر و با توجه به شرایط زمانی، شناور در لیست نوبت دهی قرار می گیرد، نوبت دهی از طریق برج کنترل و تنها به دستور رئیس امور دریایی و یا جانشین ایشان انجام می گیرد. برج کنترل اطلاعات ورودی شناور را از طریق VHF از شناوران استعلام کرده و اطلاعات را در دو نرم افزار GCOMS (جهت امور بندری) و سیستم جامع دریایی(جهت صدور اجازه حرکت شناور) ثبت می کند.
سپس با رعایت نوبت، ‌شناور اجازه ورود یافته و پس از پهلوگیری و انجام عملیات مربوطه، به لنگرگاه بندر خروج می نماید و پس از انجام امور مربوط به اخذ اجازه حرکت (توسط نماینده کشتیرانی) و پاس کشتی، شناور به سمت بندر مقصد کالا حرکت می کند.
2-صدور و ارسال صورت وضعیت :
این فرآیند پس از تخلیه یا بارگیری شناور انجام می گیرد. شناور پس از ورود به بندر و پهلوگیری می تواند توسط نماینده خود، در خواست خروج نماید. در این فرآیند، نماینده شناور پس از ارائه مدارک و شرایط لازم و همچنین پس از تأیید واحد بازرسی ایمنی شناوران می تواند در خواست خروج شناور را ارائه نماید. مدارک لازم جهت در خواست شامل موراد زیر می باشد :
-در خواست کتبی شرکت کشتیرانی
-تأیید امور مالی بندر
-تأیید تناژ تخلیه و بارگیری توسط امور بندری
-اصل پروانه حرکت گمرک جمهوری اسلامی (برگ قرمز امور بندری گمرک)
-اصل اجازه حرکت بندر مبداء
-کپی گواهینامه ثبت ، ایمنی شناور و Status شناور در صورت لزوم
-اصل گواهینامه یدک کشی در صورت لزوم
-لیست خدمه کشتی ممهور به مهر شرکت کشتیرانی
نماینده شناور پس از دریافت اجازه حرکت شناور تا 5 روز فرصت دارد نسبت به پاس شناور توسط گروه پاس ( نماینده گذرنامه ،‌گارد بندر و گمرک) و خروج شناور اقدام نماید. در غیر اینصورت نیاز به تمدید اجازه حرکت وجود دارد.
3. خروج شناور از بندر :
پس از خروج شناور از بندر، ‌نماینده کشتیرانی مسئول تسویه حسابهای مالی کشتی می باشد. به این منظور صورتی از خدماتی که شناور دریافت کرده است توسط واحد خدمات دریایی تهیه و به واحد مالی ارسال می گردد. فرم ابتدایی این صورت وضعیت به فرم F معروف است که شامل موارد زیر است:
-ساعت و تاریخ ورود و خروج شناور
-تناژ تخلیه و بارگیری شناور
-وضعیت استفاده از راهنما و یدک کشی شناور
-بندر مبدا شناور
-تناژ آب دریافتی در صورت وجود
در ادامه فرآیند دیماند شناور توسط برنامه مخصوصی صدور گردیده و ضمیمه پرونده می شود. سپس اطلاعات فرم F و دیماند در نرم افزار نماد (مورد استفاده امور مالی) ثبت می گردد . (در بنادر دیگر این قسمت توسط امور مالی انجام می شود) . پس از ثبت پرونده شناور تفکیک شده و بخشی بایگانی شده و بخش دیگر شامل نسخه فرم F دیماند و یک نسخه از درخواست شرکت کشتیرانی به واحد مالی جهت صدور صورتحساب شناور ارسال می گردد.

ورود و پهلوگیری شناوران
صدور و ارسال صورت وضعیت
خروج شناور از بندر