پرش به محتوای اصلی

تأمین نصاب مالکانه زمین موات

عنوان خدمات تأمین نصاب مالکانه زمین موات
آدرس وبگاه geo.nlho.ir
نام دستگاه اجرایی تأمین نصاب مالکانه زمین
نام دستگاه مادر سازمان ملی زمین و مسکن
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در ابتدا متقاضی یا وکیل قانونی وی درخواست نصاب را به اداره املاک ارسال می‌نماید. پس از ثبت درخواست مشخصات شناسنامه‌ای سوابق مالکیت و فرم ج متقاضی در سیستم جامع اراضی و مستغلات جستوجو و با توجه به ضوابط و شرح جزئیات بررسی می‌گردد. چنانچه متقاضی واجد شرایط نباشد، نتیجه در سیستم جامع اراضی و مستغلات ثبت شده و به اطلاع متقاضی می‌رسد. ولی چنانچه متقاضی بابت کل یا بخشی از نصاب واجد شرایط باشد، گزارشی جهت بررسی و تصویب در هیأت نمایندگی در اداره امور املاک تهیه می‌شود که شامل نوعیت زمین، قانون حاکم بر زمان تملیک و تملک و پیشنهاد نحوه تأمین نصاب می‌باشد. چنانچه این گزارش در هیأت نمایندگی تأیید نشود گزارش جدیدی باید تهیه شود.
پس از تصویب موضوع در هیأت نمایندگی، تنفیذنامه رسمی از مالک اخذ می‌گردد.. اداره حفاظت و شناسایی، در قالب قرارداد تأمین نصاب که در اداره املاک تنظیم می‌شود نسبت به تحویل نصاب اقدام می‌کند. در ادامه مجوز عمران سه ساله به متقاضی اعطا می‌شود و مراتب به امور مالی اطلاع داده می‌شود. چنانچه فرد در مدت تعیین شده سند اجرای عمران را ارائه نکند، مراتب جهت تصمیم‌گیری در هیأت نمایندگی پیگیری می‌شود. چنانچه عذر فرد موجه باشد، مجوز تمدید می‌گردد.
در ادامه نامه انتقال قطعی سند در اداره امور املاک تهیه و با امضای مدیر کل به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌شود. در ادامه چرخه انتقال سند مشابه سایر فرآیندها پیگیری می‌شود.