پرش به محتوای اصلی

تأمین نصاب مالکانه زمین غیر موات

عنوان خدمات تأمین نصاب مالکانه زمین غیر موات
آدرس وبگاه geo.nlho.ir
نام دستگاه اجرایی تأمین نصاب مالکانه زمین
نام دستگاه مادر سازمان ملی زمین و مسکن
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سایر
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

در ابتدا متقاضی یا وکیل قانونی وی درخواست نصاب را به اداره املاک ارسال می‌نماید. پس از ثبت درخواست مشخصات شناسنامه‌ای سوابق مالکیت و فرم ج متقاضی در سیستم جامع اراضی و مستغلات جستوجو ولی چنانچه متقاضی بابت کل یا بخشی از نصاب واجد شرایط باشد، که شامل نوعیت زمین، قانون حاکم بر زمان تملیک و تملک نظریه کارشناس رسمی دادگستری (در صورت نیاز) و پیشنهاد نحوه تأمین نصاب می‌باشد. چنانچه این گزارش در هیأت نمایندگی تأیید نشود گزارش جدیدی باید تهیه شود.
پس از تصویب موضوع در هیأت نمایندگی، تنفیذنامه رسمی از مالک اخذ می‌گردد. چنانچه نحوه تأمین نصاب از محل اراضی خود متقاضی باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. چنانچه نحوه تأمین نصاب به صورت نقد باشد، پرداخت در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود و در صورت لزوم تأمین مابقی نصاب از محل سایر اراضی و امکانات سازمان هم انجام می‌شود. چنانچه نحوه تأمین از محل سایر اراضی و امکانات باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. اداره حفاظت و شناسایی، در قالب قرارداد تأمین نصاب که در اداره املاک تنظیم می‌شود نسبت به تحویل نصاب اقدام می‌کند.
در ادامه ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام شده و نامه انتقال قطعی سند در اداره امور املاک تهیه و با امضای مدیر کل به دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌شود. در ادامه چرخه انتقال سند مشابه سایر فرآیندها پیگیری می‌شود.